کتاب نهم پارسی بر پایه ی شکوفایی فطرت الهی و با توجه به عناصر علم، تفکر، ایمان، اخلاق و عمل است که جلوه های آن در گستره های خود، خلق، خلقت و خالق تنظیم شده است.

این کتاب درس زندگی است و ادامه ای منطقی بر کتاب های پیشین.

حضور فعال فراگیران در فرایند یاددهی یادگیری جهت اعتلای درک و دانش بسیار مهم است.

کتاب بر پایه ی مهارت های خوانداری و نوشتاری است، اصلی که از پایه اول ابتدایی کتاب های ادبیات بر آن استوار است، مباحث دستوری و ادبی و زبانی دقیقا توالی ایی است بر مطالب پیش، از این رو پیشنهاد می شود؛ از اضافه توضیح دادن و اضافه نمودن نکات زبانی و ادبی پرهیز شود، تقویت خوانایی فهم و درک متن از اهداف آموزشی این کتاب است، تمرین ها مربوط به دو بخش خوانش و نگارش است؛ بخش خودارزیابی و کارگروهی نیازی به نوشتن ندارد و فقط جهت تقویت فن شفاهی فراگیران است و در کلاس باید در قالب فعالیت های فردی و گروهی پاسخ داده شود؛ بخش نوشتن مربوط به فعالیت های نوشتاری است که جهت تقویت فن نگارش تعبیه شده است.

هر سه کتاب دارای دو درس آزاد است که در خصوص ادبیات بومی است که توسط فراگیران نوشته می شود؛ شرح زندگی شاعر یا نویسنده ای از شهر و استان زندگی فراگیران؛ هم چنین پرداختن به ادبیات عامه(فولکلور) زبان، لهجه و آداب و رسوم می تواند موضوع فصل های آزاد باشد.

پاسخ دادن به فعالیت های شفاهی و نگارش به شکل گروهی باعث پویایی و یادگیری بیشتر دانش آموزان می شود.

پیش نمایش این دوره
میانگین از: شماره: بررسی

هنوز رتبه دهی نشده است...