درباره مدرس
  • سوابق کاری: 14سال سابقه تدریس در مدارس علامه حلی ، علامه طباطبایی ، واله ، نخبگان ، پورسینا ، نخبگان قلم پی ، گاج مدرس درس عربی از پایه تا کنکور طراح و پاسخگوی آزمون های گاج در سایت دکتر آی کیو تالیفات : کتاب دور دنیا در 4 ساعت(انتشارات گاج) کتاب لی لی پوت کنکور(انتشارات کلاغ سپید) کتاب کار دهم(انتشارات معنوی) کتاب کار یازدهم(انتشارات معنوی) دارای فیلم های آموزشی در انتشارات گاج
به اشتراک گذاری

درس اول: در چند بخش به معرفی اسمها از نظر جنس و عدد می پردازد و مفرد , مثنی و جمع های مذکر و سالم و مکسر را به همراه اسمهای اشاره به نزدیک و دور مربوط به آنها را بیان می کند , البته با ترجمه های ساده سعی در لذت بخشی به فراگیری عربی می پردازد .

درس دوم :با ارائه کلمه های پرسشی ( هَل , مَن , لِمَن , ما , ماذا ) و ضمایر اسمهای اشاره طریقه پاسخگویی به این نوع کلمه های پرسشی را آموزش میدهد. 

درس سوم: به طریقه پاسخ به سوالهای ( اَینَ ) که از مکان می پرسد و جهت هایی که در آن به کار میرود و (کَم ) که از تعداد می‌پرسد , می پردازد .

درس چهارم :در این درس با کلمه پرسشی (کَیفَ) در مورد معرفی خود و دیگر اعضاء خانواده دانش آموزان در جهت یادگیری مکالمه با دیگران تشویق می کند .

درس پنجم :به فعلهای ۱۴ گانه ماضی یه نگاه کلی انداخته و فعل اول شخص مفرد(من ) و دوم شخص مفرد(تو) را با ضمایر منفصل و متصل آنها بیان می کند .

درس ششم: به آموزش فعل ماضی سوم شخص مذکر ومونث و ضمایر مربوطه می پردازد.

درس هفتم: ضمن تکرار فعلهایی که در دروس گذشته آموزش داده شد طریقه منفی کردن فعلهای ماضی را نیز بیان می کند.

درس هشتم: به آموزش فعلهای ماضی اول شخص جمع و ضمایر مرتبط با آن می پردازد .

درس نهم :به آموزش فعلهای مثنی و جمع مذکر ومونث مخاطب یعنی دوم شخص جمع وضمایر مربوط اشاره می کندو 

البته سعی دارد طریقه سوال از مخاطب و پاسخ به آن را نیز آموزش دهد. 

درس دهم :به بررسی فعلهای مثنی و جمع غایب یعنی سوم شخص جمع و ضمایر مربوطه می پردازد. 

درس یازدهم: با متنی زیبا به صورت یک داستان سعی دارد فعلهای آموزش داده شده در درس های گذشته را به همراه ضمایر و اسم های علم به کار برد تا دانش آموزان قواعد مربوط به فعلهای ماضی را در عبارتهای ساده و جذاب دوباره مشاهده و باز آموزی کنند.

درس دوازدهم :به آموزش فصل ها , رنگها و روزهای هفته می پردازد .

پیش نمایش این دوره
میانگین از: شماره: بررسی

هنوز رتبه دهی نشده است...